Belső visszaélés - bejelentési rendszer

A Humánia HRS Group Zrt. létrehozta az Etikai Vonalat abból a célból, hogy a munkavállalók, a vállalattal szerződéses viszonyban lévő magán- vagy jogi személyek (pl. vevők, beszállítók), illetve bármely egyéb, a vállalat tevékenysége által érintett személyek bejelentést juttathassanak el közvetlenül a Compliance Bizottsághoz minden olyan ügyben, amely sérti a hatályos jogszabályokat, a vállalati belső szabályokat, vagy amely a vállalat Etikai Kódexének elveivel nem összeegyeztethető. Ilyen lehet például a korrupció, visszaélés, fogyasztói sérelem, tisztességtelen verseny, munkahelyi megfélemlítés, zaklatás, munkahelyi magatartási szabályok megsértése, összeférhetetlenség, pénzmosás, üzleti titokkal visszaélés, stb.

Vállalatunknál a Compliance Bizottság feladata a bejelentések fogadása, kezelése, és a szükséges intézkedések megtétele. A vizsgálatot a kijelölt Compliance Vizsgáló folytatja le a hatályos jogszabályi rendelkezések és a vállalat szabályzatában foglaltaknak megfelelően.

A bejelentés megtehető:

• Elektronikus formában, e-mailen keresztül a compliance@humaniahrsgroup.hu címen. A postafiók kizárólag a Compliance Bizottság által elérhető.

• Telefonon a +36(20)310-6246 számon hétfőtől-péntekig 9 és 16 óra között, közvetlenül a Compliance Bizottságnak. Az anonim bejelentés akkor biztosított telefonon, ha a Bejelentő a hívószám kijelzését letiltja a hívás előtt.

• Személyesen a Compliance Vizsgálóval előre egyeztetett időpontban, és helyen.

• Írásban, postai levélben a Compliance Bizottságnak címezve az alábbi címen:
Humánia HRS Group Zrt.
„Compliance Bizottság részére felbontatlanul továbbítandó” megjelöléssel a
1097 Budapest, Albert Flórián út 3/b címre.
A Compliance Bizottságnak címzett levelek felbontatlanul kerülnek a címzetthez.

Biztosítjuk az anonim bejelentés lehetőségét is, felhívjuk a figyelmet arra, hogy a bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha azonosíthatatlan személytől származik (kivéve, ha panasz vagy a közérdekű bejelentésnek súlyos jog- vagy érdeksérelem az alapja).

A Humánia HRS Group Zrt. garantálja a Bejelentő személyes adatainak védelmét, és azt, hogy az eljárás során a személyes adatok és a bejelentések kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény rendelkezései szerint történik. Garantálja, hogy a jóhiszemű bejelentés miatt a Bejelentőt hátrányos jogkövetkemény nem érheti.

A személyes adatkezelés kizárólagos célja a kapott bejelentések összegyűjtése, áttekintése, kivizsgálása és megoldásuk nyomon követése. A személyes adatok csak azon időszak alatt használhatók, amely a fenti feladatok elvégzéséhez szükséges. A személyes adatok nem kerülnek felhasználásra semmilyen más célból, az adatkezelést kizárólag a Compliance Bizottság és szükség szerint – ha az a vizsgálat lefolytatása szempontjából indokolt és elengedhetetlen – a vizsgálatba bevont egyéb szervezet végzi. A Compliance Bizottság haladéktalanul törli a bejelentési rendszerből a bejelentésben nem érintett harmadik személyre vonatkozó, a bejelentés kivizsgálásához szükségtelen adatokat.